Gebruiksvoorwaarden Meet Other Students

Ontmoet Anderen is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 82074038 en is gevestigd aan de Meranti 15 (5245CS) te Rosmalen, hierna: Meet Other Students.


Artikel 1 - Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door Meet Other Students.
 3. Diensten: de diensten die Meet Other Students aanbiedt, zoals het organiseren van Evenementen  c.q. activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van de website waarop Gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en waarop Gebruiker een Evenement c.q. activiteit organiseert waaraan andere Gebruikers kunnen deelnemen.
 4. Evenement c.q. activiteit: het Evenement dat- c.q. de activiteit die door Meet Other Students ten behoeve van Gebruiker wordt georganiseerd of het Evenement dat- c.q. de activiteit die een Gebruiker organiseert waaraan andere Gebruikers kunnen deelnemen.
 5. Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die de website gebruikt of een Overeenkomst aangaat met Meet Other Students.
 6. Meet Other Students: de dienstverlener die Diensten aan Gebruiker aanbiedt.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Meet Other Students, alsmede voorstellen van Meet Other Students voor Diensten die door Meet Other Students aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Meet Other Students waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Meet Other Students, elke Overeenkomst tussen Meet Other Students en Gebruiker en op elke dienst die door Meet Other Students wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Gebruiker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Meet Other Students aan Gebruiker aangeven op welke wijze Gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Meet Other Students is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Gebruiker.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Meet Other Students niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 10. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Meet Other Students website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Meet Other Students Gebruiker deze Meet Other Students website verder niet te gebruiken. Meet Other Students raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Meet Other Students website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
 11. Door de Meet Other Students website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Meet Other Students door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Meet Other Students gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Meet Other Students is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Gebruiker wordt bevestigd. Niettemin heeft Meet Other Students het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Gebruiker om een voor Meet Other Students gegronde reden te weigeren. Meet Other Students heeft het recht om een Evenementen c.q. activiteit te annuleren, in welk geval Meet Other Students niet aan de  Evenementen c.q. activiteit gebonden is.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van Meet Other Students heeft aanvaard door aanmelding en betaling op de website. Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Meet Other Students, zal Meet Other Students de Overeenkomst met Gebruiker schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
 2. Meet Other Students is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met Meet Other Students wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Meet Other Students is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Meet Other Students met toestemming van Gebruiker reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Gebruiker ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst betreffende de toegang tot de website

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Gebruiker kan kiezen uit verschillende looptijden, namelijk één maand, drie maanden of twaalf maanden. De Overeenkomst wordt na verloop van de duur telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur, tenzij Gebruiker of  Meet Other Students de Overeenkomst opzegt. De overeenkomst is dagelijks opzegbaar na de eerste periode. Opzegging geschiedt door op te zeggen via het platform.
 2. Meet Other Students kan een proefperiode van twee maand aanbieden. In het geval Gebruiker of Meet Other Students de Overeenkomst niet beëindigd, wordt deze Overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd met één maand, een kwartaal of een jaar, afhankelijk van de termijn die door Gebruiker gekozen is.
 3. Zowel Gebruiker als Meet Other Students kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover Meet Other Students ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Zowel Gebruiker als Meet Other Students kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Meet Other Students nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst betreffende Evenementen c.q. activiteiten georganiseerd door Meet Other Students

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de Overeenkomst is bepaald.
 2. De Overeenkomst eindigt automatisch zodra het in de Overeenkomst bepaald Evenement c.q. activiteit is geëindigd, dan wel indien de overeengekomen looptijd voor het Evenement c.q. activiteit is verstreken.
 3. Zowel Gebruiker als Meet Other Students kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst maakt Gebruiker geen aanspraak op enige restitutie van het toegangsbewijs.
 5. Zowel Gebruiker als Meet Other Students kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Meet Other Students nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 7 - Gebruik van de Meet Other Students website

 1. Meet Other Students spant zich in de Meet Other Students website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Meet Other Students website nadat Gebruiker een Overeenkomst met Meet Other Students is aangegaan en Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Meet Other Students website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Meet Other Students onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken of deze zelf aanpassen in account van Gebruiker. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Meet Other Students kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 8 - Verplichtingen bij het gebruik van de Meet Other Students website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Meet Other Students website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Meet Other Students website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Meet Other Students website:
  1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Meet Other Students website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  3. het kopiëren van (onderdelen van) de Meet Other Students website van Meet Other Students;
  4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Meet Other Students.
 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Meet Other Students gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Meet Other Students komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Meet Other Students website te ontzeggen en/of het gebruik van de Meet Other Students website te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Meet Other Students website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Meet Other Students. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.
 9. Indien Gebruiker een verhaal, foto en/of video plaatst op de Website van Meet Other Students dient Gebruiker zich te houden aan alle verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel. Door onder meer een verhaal  te uploaden op de Website van Meet Other Students:
  1. verleent de Gebruiker Meet Other Students een licentie om deze inhoud op de Website of op andere websites van Meet Other Students te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;
  2. doet de Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de inhoud rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

Artikel 9 - Verplichtingen Gebruiker bij bezoek aan een Evenement c.q. activiteit georganiseerd door Meet Other Students

 1. Gebruiker is verplicht alle door Meet Other Students verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Meet Other Students is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Meet Other Students Gebruiker de toegang van het Evenement c.q. activiteit ontzegt.
 3. Gebruiker is verplicht om op eerste verzoek van Meet Other Students en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 4. Gebruiker dient gedurende haar bezoek aan het Evenement c.q. activiteit zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement  c.q. activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Gebruiker zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Meet Other Students gedane aanwijzingen en instructies. Gebruiker
 5. Het betreden van de locatie van het Evenement c.q. activiteit is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Gebruiker is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 6. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Gebruiker (en/of de minderjarige), is Meet Other Students gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Gebruiker de toegang tot het Evenement c.q. activiteit te ontzeggen.

Artikel 10 - Organisatie Evenementen c.q. activiteiten door Gebruikers onderling

 1. Gebruikers kunnen via de website een Evenement c.q. activiteit organiseren en daarvoor een deelnemersvergoeding vragen. Deze deelnemersvergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte of te maken kosten.
 2. Het aanbod van de Gebruiker die een Evenement c.q. activiteit organiseert, wordt door Meet Other Students gepubliceerd op de website, op basis van de door de Gebruiker aangeleverde informatie. Meet Other Students is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het aanbod en/of informatie over het Evenement c.q. activiteit op de website.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het plaatsingsproces van een Evenement c.q. activiteit van een andere Gebruiker via de Website van Meet Other Students.
 4. Meet Other Students zal de Overeenkomst met de Gebruiker die het Evenement c.q. activiteit organiseert elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.
 5. De Overeenkomst kan alleen door Gebruiker die het Evenement c.q. activiteit organiseert uitgevoerd worden indien de andere Gebruiker zijn/haar contact- en NAW-gegevens volledig en juist heeft opgegeven. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Meet Other Students of de andere Gebruiker te melden.
 6. Gebruiker heeft het recht om te bepalen of hij restitutie verleent wanneer een andere Gebruiker zich afmeldt voor het Evenement c.q. activiteit. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Gebruiker de Overeenkomst met een andere Gebruiker tot 48 uur voor het betreffende Evenement c.q. activiteit kosteloos annuleren. Reeds betaalde gelden zullen door Meet Other Students zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Gebruiker de dienst heeft betaald.
 7. Wanneer een Gebruiker zich aanmeldt voor een betaald Evenement c.q. activiteit wordt er een automatisch een bericht naar Gebruiker verstuurd, waarin staat op welk bankrekeningnummer de kosten moeten worden overgemaakt. Voor deze betalingshandelingen zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk.
 8. Nimmer is Meet Other Students aansprakelijk voor betalingshandelingen tussen Gebruikers onderling.

Artikel 11 - Gedragingen van Gebruiker

 1. 1. Het is Gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is Gebruiker bijvoorbeeld verboden om:
  1. bedreigende taal te gebruiken naar Gebruikers of naar Meet Other Students;
  2. onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen;
  3. teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
  4. direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Gebruikers te vermelden;
  5. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zichzelf te plaatsen;
  6. de gegevens van andere Gebruikers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven en/of het verwerken van deze gegevens ten behoeve van enige commerciële doeleinden;
  7. commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Gebruikers en/of op het eigen profiel te vermelden;
  8. schade of hinder aan andere Gebruikers of Meet Other Students toe te brengen;
  9. racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Gebruikers en/of op het profiel te vermelden;
  10. informatie van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Gebruiker;
  11. inloggegevens van de Gebruiker aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
  12. een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
 2. Indien een Gebruiker handelt in strijd met het gestelde in dit artikel kan Meet Other Students de Overeenkomst met Gebruiker opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Meet Other Students stelt Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Meet Other Students kan, maar verplicht zich niet tot, restitutie van de resterende vergoeding.
 3. Gebruiker accepteert dat Meet Other Students, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van dit artikel.

Artikel 12 - Toegang tot de website

 1. Meet Other Students biedt het gebruik van de Meet Other Students website aan. Meet Other Students heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door Gebruikers onderling, zoals het organiseren van Evenementen c.q. activiteiten buiten Meet Other Students om.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Meet Other Students website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meet Other Students aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Meet Other Students website tijdig worden verstrekt aan Meet Other Students.
 4. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Meet Other Students is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Meet Other Students bekend was.

Artikel 13 - Communicatiefaciliteiten en Nieuwsbrief

 1. Meet Other Students stelt Gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere Gebruikers. Gebruikers verlenen Meet Other Students toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Meet Other Students zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Gebruikers aan andere Gebruikers doorgeven.
 2. Meet Other Students adviseert Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website. Meet Other Students raadt Gebruikers in het bijzonder aan om geen financiële informatie op te nemen in berichten, tenzij dit noodzakelijk is om deel te nemen aan een Evenement c.q. activiteit.
 3. De website biedt Gebruikers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Meet Other Students of van derden die hiervoor de mogelijkheid bieden via de website van Meet Other Students. Indien Gebruikers de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het registratieformulier of zich hiervoor aanmelden via een link op de website. Na registratie kunnen Gebruikers zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 14 - Beschikbaarheid Meet Other Students website

 1. Meet Other Students staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Meet Other Students streeft ernaar om zich in te spannen om de Meet Other Students website en de toegang tot de Meet Other Students website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Meet Other Students niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Meet Other Students website. Meet Other Students is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Meet Other Students website en het gebruik van de Meet Other Students website op te schorten. Meet Other Students is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Meet Other Students website te kunnen waarborgen.
 2. In de nieuwsbrief en/of website van Meet Other Students kunnen informatieve blogs en/of advertenties worden geplaatst en/of ter beschikking gesteld worden door derden. Meet Other Students is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de blogs en/of advertenties in de nieuwsbrief en/of de website,

 

Artikel 15 - Notice en takedown

 1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Meet Other Students of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Meet Other Students gerechtigd om dat deel van de Meet Other Students website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Meet Other Students is verplicht eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Meet Other Students aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 16 - Betaling en incassobeleid gebruik website

 1. Het recht om gebruik te maken van de Meet Other Students website is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Meet Other Students. Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso waarvoor Gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Meet Other Students gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Meet Other Students website op te schorten, dan wel te beëindigen.
 3. Ingeval van deelname aan Evenementen c.q. activiteiten, is Gebruiker verplicht de aanvullende kosten te vergoeden. Dit kan op basis van vooruitbetaling of achterafbetaling en is afhankelijk van het soort Evenement c.q. activiteit. Gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Meet Other Students is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 5. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Meet Other Students.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Gebruiker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal zij een nadere herinnering ontvangen c.q. aanmaning tot het voldoen aan de betalingsverplichting, Indien Gebruiker niet alsnog binnen de opgegeven betalingstermijn voldoet aan haar betalingsverplichtingen,  is Gebruiker van rechtswege in verzuim.
 8. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Meet Other Students zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Meet Other Students meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding

 1. Meet Other Students heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Gebruiker nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Meet Other Students gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Meet Other Students is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Gebruiker in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Gebruiker schriftelijk worden bevestigd.
 3. Meet Other Students is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Gebruiker. Bovendien is Gebruiker verplicht om Meet Other Students te vergoeden voor elk financieel verlies dat Meet Other Students lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Gebruiker.

Artikel 18 - Beperking aansprakelijkheid website

 1. Gebruiker vrijwaart Meet Other Students vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Meet Other Students website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Meet Other Students.
 2. Meet Other Students is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruikers onderling.
 3. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Meet Other Students website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het verrichten van Diensten door Meet Other Students leidt tot aansprakelijkheid van Meet Other Students, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in rekening wordt gebracht, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Meet Other Students. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Meet Other Students is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Meet Other Students website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Meet Other Students website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.Meet Other Students staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Meet Other Students verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Gebruiker vrijwaart Meet Other Students voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Meet Other Students geleverde Diensten, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Meet Other Students.
 7. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Meet Other Students aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard dan wel aan derden heeft verstrekt.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Meet Other Students vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Meet Other Students. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Meet Other Students dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 19 - Beperking aansprakelijkheid organisatie Evenementen c.q. activiteiten

 1. Indien het verblijf van Gebruiker op het Evenement c.q. activiteit leidt tot aansprakelijkheid van Meet Other Students, is die aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de Overeenkomst betreffende deelname aan het Evenement c.q. activiteit, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Meet Other Students. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 2. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement c.q. activiteit.
 3. Meet Other Students sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Gebruiker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 4. Meet Other Students sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of andere lichamelijk letsel van Gebruiker in verband met het Evenement c.q. activiteit. Gebruiker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement c.q. activiteit en op of rondom het Evenement c.q. activiteit luidde en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Meet Other Students adviseert Gebruiker om zijn gehoor tijdens het Evenement c.q. activiteit te beschermen met speciale oordoppen zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.
 5. Meet Other Students sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Meet Other Students is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Meet Other Students is slechts aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Gebruiker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Meet Other Students. De aansprakelijkheid van het Meet Other Students wordt onder meer uitgesloten voor:
  • schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Meet Other Students ingeschakelde personen ten behoeve van het Evenement c.q. activiteit en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • schade ten gevolge van het niet opvolgen van door Meet Other Students gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
  • (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement c.q. activiteit.
  • schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Gebruiker en;
  • schade ten gevolge van verlies, schade en/of diefstal van zaken c.q. eigendommen van Gebruiker en/of de houder van een Toegangsbewijs.
 7. Meet Other Students, noch de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk is voor verlies, letsel, schade (direct/indirect), kosten ontstaan tijdens het deelnemen aan Evenementen c.q. activiteiten die via de website van Meet Other Students zijn georganiseerd.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Meet Other Students vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Meet Other Students binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Meet Other Students.

Artikel 20 - Overmacht

 1. Meet Other Students is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Meet Other Students en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Meet Other Students buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Meet Other Students heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Meet Other Students zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 21 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Meet Other Students gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Meet Other Students de betrokkene hierover informeren.
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Meet Other Students verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Gebruiker Meet Other Students tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Meet Other Students op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, redelijk is.

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Meet Other Students, alsmede op de goede naam van Meet Other Students. Alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten van de Meet Other Students website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Meet Other Students website berusten uitsluitend bij Meet Other Students en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Het is Gebruiker verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Meet Other Students rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Meet Other Students. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door Meet Other Students opgeleverde zaken, dient Meet Other Students expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Meet Other Students rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Meet Other Students verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Meet Other Students zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Gebruiker vrijwaart Meet Other Students van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Gebruiker vrijwaart Meet Other Students voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).
 4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Meet Other Students verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Meet Other Students website van Meet Other Students worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@meetotherstudents.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Meet Other Students de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Meet Other Students zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 25 - Wijzigingen

 1. Meet Other Students heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Meet Other Students website inzien.

Artikel 26 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Meet Other Students en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Meet Other Students en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rosmalen, 28 mei 2021

Meet Other Students